The Divine Wisdom
 
The Joy of Holy Kuljam Swarup Saheb:

          Kuljam Swarup Saheb
          The Song of Kuljam Swaroop
           Shri Raas
           Pragat Wani

The Holy Bitak Saheb

The Badi Vrut

The Divine Volumes of the Holy Kuljam Swaroop
 
  Shri Raas 
Prakash 
KhatRuti 
Kalas 
 
 
Sanandh 
Kirantan 
Khilwat 
Parikrama 
 
 
Sagar 
Singar 
Sindhi Wani 
Marfat Sagar 
 
Kayamat Nama 
Chhota Kayamat Nama 
Bada Kayamat Nama 
Song of Kuljam Swaroop