Vando Satguru

Shri JamunaJi Ke Dhat Mai

Shri Prannathji Man Bhay

Sandhya Sumaran

Aarti Eehi Hai Pooran

Jai Jai Satguru

Puran Brahm

Kanchan Thal

Pratham Bhomi Shobha

Bhai Nai Re Navkhando

Aavat Aaj Sakhi